Blueberry Farmhouse

Blueberry Farmhouse

Regular price 132,00 DKK Sale

5.5.% ABV, sour saison aged on blueberries.

750 mL.